//////
farby matrix i-styl

ZASPOKOJENIE LUB NIEZASPOKOJENIE POTRZEB

by on Gru.18, 2016, under Człowiek, rozwój i konsumpcja

Materiały histo­ryczne czy etnograficzne, przedstawiające dzieje kul­tury materialnej różnych społeczeństw, dostarczają materiałów pozwalających na formułowanie hipo­tez o zależnościach między sposobem odżywiania a różnymi dziedzinami kultury tych społeczeństw, chociaż uogólnienia pozostają raczej na poziomie wiedzy praktycznej i wiedzy potocznej.Zaspokajanie lub niezaspokajanie potrzeb społecznych, gospodarczych i kulturowych ma trwa­ły wpływ na rozwój człowieka także poprzez roz- wijanie lub nierozwijanie systemów społecznych, go­spodarczych i kulturowych. Problem polega na tym, że — jak to analizowałem powyżej — zaspokajanie tych potrzeb jest także wnoszeniem nowych ele­mentów do tych systemów. Zaspokajanie np. po­trzeby twórczości wzbogaca systemy kulturalne, za­spokajanie potrzeb gospodarczych wnosi nowe ele­menty do systemów gospodarczych, zaspokajanie potrzeby wolności wypowiedzi wzbogaca systemy po­lityczne.

Leave a Comment more...

BRAK PEWNYCH WARTOŚCI

by on Gru.18, 2016, under Człowiek, rozwój i konsumpcja

Jeżeli więc w tych systemach nie ma pewnych wartości, wtedy także jednostki w tych systemach uczestniczące nie będą odczuwały potrzeb zaspokajanych tymi wartościami. Jest to sprawa o podstawowej doniosłości dla polityki spo¬łecznej, polityki gospodarczej i polityki kulturalnej. Oczywiście, braki występujące w tych systemach, rodzące potrzeby, wynikają także stąd, że jednostka wchodzi w pewien nowy system i do funkcjonowa¬nia w nim brakuje jej jakiegoś elementu czy to przedmiotów mających wartość gospodarczą, czy też pewnych cech społecznych, czy wartości kulturo¬wych i wtedy dopiero rodzą się odczuwane potrzeby, rodzące popędy, dążenia i działania zmierzające do zaspokojenia potrzeby i stworzenia stanu rzeczy umożliwionego zaspokojeniem tej potrzeby.

Leave a Comment more...

DOKŁADNE BADANIA

by on Gru.18, 2016, under Człowiek, rozwój i konsumpcja

Trzeba by przeprowadzić dokładne badania oparte na zróżnicowanych materiałach historycznych, etnogra­ficznych, socjologicznych i autobiograficznych, aby ustalić, jak przebiega ten proces powstawania no­wych funkcji życiowych jednostki, rozwijanych pod wpływem środków zaspokajania potrzeb przedtem nie występujących i jak przebiega obumieranie po­trzeb, a zatem także popędów, dążeń, działań jedno­stki w tych zakresach, w których potrzeby nie są zaspokajane.Jeżeli więc chcemy zmieniać wzory kon­sumpcji i wbudowywać w system istniejących po­trzeb jednostki nowe potrzeby, jeżeli chcemy po­budzać potrzeby, aby tą drogą rozwijać działalność jednostki — to znajomość wyżej wskazanych pro­cesów jest decydująca. Dalej — trzeba pamiętać, że np. potrzeby kulturalne, gospodarcze i społeczne ma­ją swoje podstawy nie w samym organizmie czy sy­stemie psychicznym jednostki, ale w systemach kul­turowych, społecznych i gospodarczych, w których jednostka uczestniczy.

Leave a Comment more...

W PEWNYCH OKAZJACH

by on Gru.18, 2016, under Człowiek, rozwój i konsumpcja

Tak np. zaspokajanie głodu staje się w pewnych okazjach ceremoniałem społecznym, pozy- cja gospodarcza konsumenta może wymagać lub na­rzucać mu specjalne warunki spożywania pos:.łku (zastawa, otoczenie, obsługa itp.), a kultura stwa­rzać wzory estetycznego zaspokajania głodu. Tak więc to zróżnicowanie sposobu zaspokajania potrzeb jest bardzo istotnym procesem powodującym różni­cowanie wpływu spożycia na osobowość jednostki. Drugim procesem jest zróżnicowanie lub za­nikanie potrzeb nie zaspokajanych. Nie znam dok­ładnych badań na ten temat, ale literatura pamięt­nikarska czy materiały historyczne pośrednio dostar­czają informacji o ustalających się sposobach i sty­lach życia, w których pewne potrzeby nie wystę­pują w ogóle.

Leave a Comment more...

WYSTĘPUJĄCE PROCESY

by on Gru.18, 2016, under Człowiek, rozwój i konsumpcja

Jeżeli więc wszyscy ludzie odczuwają te sa­me potrzeby, to różnice między tymi, którzy zaj­mują wyzsze lub niższe pozycje w grupie ujawniają się bardzo wcześnie w zachowaniach konsumpcyj­nych. Te procesy, występujące już we wczesnych stadiach rozwoju społeczeństwa ludzkiego, pogłębia­ją się w miarę osiągania wyższych stadiów zaawan­sowania gospodarczego; w społeczeństwach niewolni­czych wzory zaspokajania potrzeb klas wyższych by­ły juz tak wyraźnie zaznaczone, jak opisywane we wstępie różnice między wzorami i sposobami kon­sumpcji arystokracji i chłopów. Proces zaczyna się więc — przedstawiając sprawę schematycznie — od tych samych potrzeb biologicznych i psychicznych, które włożone „w ramy” różnych rodzajów gospo­darki, społeczeństwa i kultury — zaczynają się róż­nicować, „obrastać” otoczkami pochodzącymi z tych systemów.

Leave a Comment more...

KULTURA I JEJ NAKAZY

by on Gru.18, 2016, under Człowiek, rozwój i konsumpcja

Kultura i jej nakazy także kształtują sposo­by zaspokajania potrzeb i powodują powstawanie po­trzeb otoczkowych. Tutaj znowu materiały etnolo­giczne pokazują, jak w społeczeństwach nazywanych pierwotnymi wytwarzają się pewne sposoby spoży­wania pokarmów, podyktowane wierzeniami religij­nymi, zabiegami magicznymi, koniecznościami gos­podarczymi czy zróżnicowaniem hierarchii społecz­nej. Magia i religia nakazują, aby niektóre potrawy były spożywane w określony sposób, wymagają, aby do ich spożycia używać określonych narzędzi czy naczyń, strojów czy urządzenia miejsca, w którym to spożycie przebiega. Podobnie konieczności pod­kreślenia barier w hierarchii społecznej, różnic po­zycji społecznej zaznacza się wcześnie w dziejach społeczeństw ludzkich zróżnicowanymi sposobami zaspokajania potrzeb identycznych przecież u wszy­stkich.

Leave a Comment more...